Y Gronfa Gymunedol

Bydd y Gronfa Gymunedol yn agor ar y 25ain o Awst ac yn cau am 5pm ar y 30ain o Fedi  2019. Bydd penderfyniadau ar y ceisiadau'n cael eu cyfathrebu i'r ymgeiswyr ar y 10fed o Hydref 2019. 


 Mae'r Cyngor Cymuned yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn. Caiff unrhyw arian a gaiff ei godi trwy'r digwyddiadau hyn ei osod naill ochr mewn cronfa a'i ailfuddsoddi yn y gymuned trwy gefnogi grwpiau ac achosion lleol. Dyma enghraifft berffaith o gymuned yn ei chefnogi'i hun. Gweler isod rai engreifftiau o sut yr ydym wedi cynorthwyo grwpiau lleol yn ystod y flwyddyn a fu. Gallwch hefyd weld os ydych yn gymwys ar gyfer cyflwyno cais i'r gronfa a sut y gallwch wneud hynny. dyma enghreifftiau o'r rhai sydd wedi derbyn cefnogaeth

Clydach Cricket Football Club

image3

Talodd grant o'r gronfa gymunedol am nawdd i Clydach Cricket Football Club, gan ganiatau i'r clwb brynu cit chwarae newydd i'r tîm dan 9 ar gyfer tymor  18/19. 

DJ Boxing Club

image4

Gyda £300 o'r Gronfa Gymunedol, prynodd DJ Boxing Club offer ymarfer newydd ar gyfer aelodau ifanc y clwb.

Canolfan Dreftadaeth Clydach

image5

Yn dilyn cyflwyno cais llwyddiannus i'r Gronfa Gymunedol, derbyniodd Canolfan Dreftadaeth Clydach grant tuag at dalu costau cynhyrchu ei newyddlen flynyddol.

Clwb Senior Citizens Clydach

image6

Bu clwb  Senior Citizens Clydach yn llwyddiannus yn eu cais am £300 ar gyfer system PA newydd  ar gyfer eu nosweithiau clwb ar nos Iau.

Adran Iau Vardre RFC

image7

Derbyniodd adran iau Vardre RFC grant o £300 er mwyn cynorthwyo gyda'r gost o dalu am gymwysterau hyfforddi ychwanegol.

Ambiwlans St Ioan

image8

Bu Ambiwlans Sant Ioan yn llwyddiannus wrth ymgeisio am grant tuag at gostau hyfforddiant ac offer.  

ydych chi'n gymwys i ymgeisio?

image9

Nid er elw?

Ydych chi'n grŵp, sefydliad neu unigolyn sy'n gweithredu ar sail nid er elw? Nid ydym yn gallu dyrannu grant i unrhyw un o'r uchod pan fo elw'n cael ei wneud. 

O fudd cymunedol?

Yw eich grŵp neu brosiect yn dod â budd i bobl leol? Bydd eich cais yn elwa os yw eich gwaith yn dod â budd i nifer o bobl, yn enwedig rheini sy'n cael eu tangynrychioli. 

Wedi ymgeisio yn y 12 mis diwethaf?

Dim ond un cais gan bob grŵp, sefydliad neu unigolyn y gallwn ei dderbyn o fewn cyfnod o 12 mis. 

Hapus i rannu'r newyddion?

Os fyddwch chi'n llwyddiannus, byddwn yn gofyn am eich caniatad i hyrwyddo'r dyraniad grant ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Dylech gadw mewn cof ein bod yn sefydliad cyhoeddus ac felly mae ein cyfrifon ariannol yn cael eu cyhoeddi a bydd gofyn i ni gyhoeddi pwy sydd yn derbyn cyllid o'r gronfa. Byddwn hefyd yn gofyn i chi rannu'r newyddion am eich grant ar eich cyfryngau cymdeithasol chithau.

Barod i ymgeisio?

Gwnewch yn siŵr eich  bod yn lawrlwytho a darllen ein amodau a'n telerau a'r canllawiau ymgeisio sydd isod CYN cyflwyno eich cais i'r Gronfa Gymunedol. Bydd eich cais yn cael ei wrthod os na fyddwch yn cytuno i'r termau.

Gwneud Cais