Gwirfoddolwch yn eich cymuned

Cyngor Cymuned Clydach

Mae'r Cyngor Cymuned bob amser yn chwilio am bobl sy'n barod i roi help llaw. Mae yna waith i bawb, waeth beth yw eich oed neu'ch sgiliau. Mae swyddi gwirfoddol yn cynnwys:

  • Trefnu a/neu gynnal digwyddiadau
  • Codi Marquees
  • Cynorthwyo i gynnal a chadw'r parciau lleol
  • Rhoi dŵr i botiau a basgedi blodau'r pentref
  • Rhoi coed Nadolig yn eu lle
  • Dosbarthu taflenni neu bosteri
  • Cynorthwyo i ofalu am ein neuaddau cymunedol


A llawer mwy!

Darperir hyfforddiant llawn i wirfoddolwyr os bydd y rôl yn gofyn am hynny. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo mewn unrhyw fodd, cysylltwch â'r Clerc gan ddefnyddio'r ffurflen Cysylltwch â ni. 

image7

Tŷ Croeso

Mae Tŷ Croeso Clydach yn brosiect cymunedol bychan sy'n rhedeg y Banc Bwyd a'r Undeb Credyd lleol.  Mae Tŷ Croeso yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda'r gwaith hwn, yn ogystal â chefnogi ein grwp sgwrsio Cymraeg. Cysylltwch â Tŷ Croeso er mwyn cael mwy o wybodaeth am ein gwaith, neu os hoffech wirfoddoli neu ein cefnogi'n ariannol.  

Ffoniwch:  077908546890 / 07855259266 /  01792 845942

image8

Fy Nghlydach

Mae Fy Nghlydach yn gweithio yn Llyfrgell Clydach ac mae'n fenter dan arweiniad Cyngor Abertawe lle gall aelodau'r cyhoedd gael mynediad at nifer fawr o wasanaethau yn yr awdurdod lleol trwy ddefnyddio sgyrsiau Skype, e-bost a wyneb yn wyneb gyda staff neu wirfoddolwyr  gwasanaeth Fy Nghlydach.

image9

Cymdeithas Camlas Abertawe

Mae Cymdeithas Camlas Abertawe yn cwrdd bob dydd Mawrth gan ffurfio partïon gwaith sy'n gweithio i adfer y gamlas a'i chadw mewn cyflwr y gellir ei defnyddio. Nod hirdymor y gymdeithas yw i ailagor y gamlas gan ddilyn ei llwybr gwreiddiol i Abertawe.

image10

Canolfan Dreftadaeth Clydach

Canolfan dreftadaeth a gwybodaeth fechan ym Mharc Coedgwilym, ger Camlas Abertawe, yw Canolfan Dreftadaeth Clydach. Caiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr. Mae gan y Ganolfan linell amser o hanes y pentref, CDs, DCDs a llyfrau a thaflenni o ddiddordeb lleol hefyd. 


Efallai y byddwch yn meddwl nad ydych yn gwybod digon i fedru bod o gymorth, ond byddwch  yn synnu i wybod faint yr ydych yn ei wybod am Glydach; cofiwch, mae hanes yn dechrau ddoe. Byddai gallu croesawu ymwelwyr, gwneud paned iddynt a chyflwyno'r taflenni gwybodaeth iddynt, oll o gymorth. 

 

Rydym ar agor am dair awr ar ddyddiau Sadwrn a Sul gydol y flwyddyn. Os gallwch chi roi prynhawn y mis byddai hynny o gymorth mawr i ni. 


Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, ebostiwch: info@clydachheritagecentre.com

Ein gwefan yw: www.clydachheritagecentre.com

Gallwch ein canfod ar Facebook dan Clydach Heritage Centre

neu ar Twitter trwy @clydachhtgctr

image11

Canolfan Forge Fach

Mae Forge Fach ar Ffordd Hebron ac yn ganolfan gymunedol sy'n cael ei rheoli gan Walsingham Support Community Solutions. Mae gan y ganolfan barc chwarae, ardal chwarae aml-ddefnydd, neuadd dan do aml-ddefnydd, cyfleusterau cynadledda a chaffi. 


Mae Forge Fach yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn eu cynorthwyo i redeg agweddau gwahanol o fewn y ganolfan, o osod ystafelloedd cyfarfod yn barod, i gynorthwyo yn y caffi neu gynorthwyo gydag un o'r prosiectau unigol sy'n cael eu cynnal er budd grwpiau gwahanol o fewn y gymuned. 


Os ydych chi'n credu bod gennych rywbeth i'w gynnig, cysylltwch â chydlynydd gwirfoddolwyr Forge Fach, Christina Christie ar 01792 845992 neu trwy ebostio Christina.christie@walsingham.com 

image12