Cyflwyniad i Wirfoddoli

Gydag achosion o COVID-19 ar gynnydd, mae Cyngor Cymuned Clydach yn cydlynu rhwydwaith o wirfoddolwyr lleol er mwyn cynorthwyo pobl sy'n hunanynysu neu sydd yn methu gadael eu cartrefi oherwydd rhesymau iechyd neu oedran.  Fel gwirfoddolwr, byddwn yn trefnu eich bod yn derbyn Gwiriad DBS er mwyn  sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned mor ddiogel â phosib. Mae'r rhwydwaith hwn o wirfoddolwyr lleol yn achubiaeth i nifer, yn enwedig lle mae unigolyn yn agored i niwed ac nad oes ganddo/i ffrindiau, deulu na chymdogion i'w helpu ar hyn o bryd.

FEL GWIRFODDOLWR BYDD disgwyl i chi gyflawni RHAI tasgau

Siopa Bwyd

Casglu Meddyginiaeth

Casglu Meddyginiaeth

image156

Casglu siopa cyfwerth â maint basged neu ddau fag ar gyfer unigolyn. Mae systemau ar waith i osgoi yr angen i drosglwyddo arian rhwng yr unigolyn a'r gwirfoddolwr.

Casglu Meddyginiaeth

Casglu Meddyginiaeth

Casglu Meddyginiaeth

image157

Casglu meddyginiaeth o Fferyllfa leol. Rhaid i'r person sy'n cael ei g/chefnogi drefnu hyn.

Galwadau lles

Casglu Meddyginiaeth

Galwadau lles

image158

Rhoi galwad ffôn lles ddyddiol i weld a yw'r unigolyn yn iawn, neu angen unrhyw beth.

Dyletswyddau Ychwanegol

Mae'r sefyllfa bresennol yn newid o ddydd i ddydd, ac o'r herwydd mae'n rhaid i ni newid hefyd. Efallai y bydd dyletswyddau eraill yn ofynnol gan wirfoddolwyr , er enghraifft, cefnogi archfarchnad leol i ddosbarthu bwyd, cefnogi'r awdurdod lleol gyda chanolfan ddosbarthu bwyd, dosbarthu taflenni, neu weithgarwch tebyg.

mae gen i ddiddordeb ... beth nesaf?

Ebostiwch ni

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ebost at mail@clydach.wales 

Derbyn cydnabyddiaeth ar e-bost

Byddwch yn derbyn e-bost yn ôl gennym gyda llythyr ynghlwm ynglŷn â bod yn wirfoddolwr a gofynion DBS. Bydd angen i chi ymateb i'r e-bost hwnnw i ddweud eich bod yn hapus inni ddechrau Gwiriad DBS.

Dolen gwiriad DBS

Byddwch yn derbyn dolen gan system Gwirio DBS. Bydd angen i chi gwblhau rhywfaint o wybodaeth sylfaenol i ddechrau'r Broses DBS. Gall y gwirio gymryd rhwng ychydig oriau i ychydig wythnosau. Gall hyn fod yn rhwystredig, ond rydyn ni am dawelu meddwl y bobl rydyn ni'n eu cefnogi ein bod ni wedi cymryd pob cam angenrheidiol i'w hamddiffyn.

Gwiriad DBS boddhaol

Unwaith y bydd eich gwiriad yn cael ei dderbyn  yn ôl gennym, ac yn cael ei ystyried yn foddhaol, cewch eich hysbysu a'ch ychwanegu at restr e-bost a  WhatsApp y gwirfoddolwyr.

Adnabod angen

Wrth i bobl ofyn am gymorth caiff unigolyn/unigolion eu rhoi dan eich gofal. Peidiwch â phoeni, byddwn hefyd yn darparu pecyn gwirfoddoli gyda gwybodaeth a chanllawiau manwl am eich rôl fel gwirfoddolwr.